Zásady ochrany osobných údajov


Vitajte v aplikácii https://execoweb.com/ (the Site).Chápeme, že súkromie online je pre používateľov našej stránky dôležité, najmä pri vykonávaní obchodných činností. Týmto vyhlásením sa riadia naše zásady ochrany osobných údajov s ohľadom na tých používateľov stránky (návštevníkov), ktorí navštívia stránku bez obchodovania, a návštevníkov, ktorí sa na stránke zaregistrujú, aby obchodovali a využívať rôzne služby ponúkané touto APP (súhrnne Služby) (Oprávnení zákazníci).

Osobne identifikovateľné údaje

odkazuje na akékoľvek informácie, ktoré identifikujú alebo môžu byť použité na identifikáciu, kontaktovanie alebo lokalizáciu osoby, ktorej sa tieto informácie týkajú, vrátane, ale nie výlučne, mena, adresy, telefónneho čísla, faxového čísla, e-mailovej adresy, finančných profilov, sociálneho zabezpečenia číslo a informácie o kreditnej karte. Osobne identifikovateľné informácie nezahŕňajú informácie, ktoré sa zhromažďujú anonymne (tj bez identifikácie jednotlivého používateľa) ani demografické informácie, ktoré nie sú spojené s identifikovanou osobou.

Aké informácie umožňujúce identifikáciu osôb sa zhromažďujú?

Môžeme zhromažďovať základné informácie o používateľskom profile od všetkých našich Návštevníkov. Od našich Autorizovaných zákazníkov zhromažďujeme nasledujúce dodatočné informácie: mená, adresy, telefónne čísla a e-mailové adresy Autorizovaných zákazníkov, povaha a veľkosť podniku a povaha a veľkosť reklamného inventára, ktorý má Autorizovaný zákazník v úmysle kúpiť alebo predať.

Aké organizácie zhromažďujú informácie?

Okrem nášho priameho zhromažďovania informácií môžu naši predajcovia služieb tretích strán (ako sú spoločnosti vydávajúce kreditné karty, zúčtovacie strediská a banky), ktorí môžu poskytovať také služby, ako sú úverové, poisťovacie a úschovné služby, získavať tieto informácie od našich návštevníkov a autorizovaných zákazníkov. Nekontrolujeme, ako tieto tretie strany používajú takéto informácie, ale žiadame ich, aby prezradili, ako používajú osobné údaje, ktoré im poskytli návštevníci a autorizovaní zákazníci. Niektoré z týchto tretích strán môžu byť sprostredkovateľmi, ktorí konajú výlučne ako články v distribučnom reťazci a neuchovávajú, neuchovávajú ani nepoužívajú informácie, ktoré im boli poskytnuté.

Ako stránka používa osobné údaje?

Osobne identifikovateľné informácie používame na prispôsobenie stránky, na poskytovanie vhodných ponúk služieb a na splnenie požiadaviek na nákup a predaj na stránke. Návštevníkom a Autorizovaným zákazníkom môžeme poslať e-mail o možnostiach prieskumu alebo nákupu a predaja na stránke alebo o informáciách súvisiacich s predmetom stránky. Osobne identifikovateľné informácie môžeme použiť aj na kontaktovanie návštevníkov a oprávnených zákazníkov v reakcii na konkrétne otázky alebo na poskytnutie požadovaných informácií.

S kým môžu byť informácie zdieľané?

Osobne identifikovateľné informácie o autorizovaných zákazníkoch môžu byť zdieľané s inými autorizovanými zákazníkmi, ktorí chcú vyhodnotiť potenciálne transakcie s inými autorizovanými zákazníkmi. Môžeme zdieľať súhrnné informácie o našich návštevníkoch, vrátane demografických údajov našich návštevníkov a autorizovaných zákazníkov, s našimi pridruženými agentúrami a dodávateľmi tretích strán. Ponúkame tiež možnosť „odmietnuť“ prijímanie informácií alebo kontaktovanie nami alebo akoukoľvek agentúrou konajúcou v našom mene.

Ako sa uchovávajú informácie umožňujúce identifikáciu osôb?

Osobne identifikovateľné informácie zhromaždené touto APP sú bezpečne uložené a nie sú prístupné tretím stranám ani zamestnancom tejto APP s výnimkou použitia, ako je uvedené vyššie.

Aké možnosti majú návštevníci v súvislosti so zhromažďovaním, používaním a distribúciou informácií?

Návštevníci a oprávnení zákazníci sa môžu odhlásiť z prijímania nevyžiadaných informácií od nás a/alebo našich predajcov a pridružených agentúr alebo ich kontaktovaní od nás a/alebo našich predajcov a pridružených agentúr odpovedaním na e-maily podľa pokynov alebo kontaktovaním nás na adrese

Používajú sa na stránke cookies?

Súbory cookie sa používajú z rôznych dôvodov. Cookies používame na získanie informácií o preferenciách našich Návštevníkov a službách, ktoré si vyberú. Cookies používame aj na bezpečnostné účely, aby sme chránili našich Autorizovaných zákazníkov. Napríklad, ak je prihlásený Autorizovaný zákazník a stránka sa nepoužíva dlhšie ako 10 minút, automaticky ho odhlásime.

Ako táto aplikácia používa prihlasovacie údaje?

Táto APP používa prihlasovacie informácie, vrátane, ale nie výlučne, IP adries, poskytovateľov internetových služieb a typov prehliadačov, na analýzu trendov, správu lokality, sledovanie pohybu a používania používateľa a zhromažďovanie rozsiahlych demografických informácií.

Ktorí partneri alebo poskytovatelia služieb majú prístup k Osobne identifikovateľným informáciám od návštevníkov a/alebo oprávnených zákazníkov na stránke?

Táto APP uzavrela a bude aj naďalej uzatvárať partnerstvá a iné pridruženia s mnohými dodávateľmi. Títo predajcovia môžu mať prístup k určitým Osobne identifikovateľným informáciám na základe potreby poznať na vyhodnotenie oprávnenosti služby Autorizovaných zákazníkov. Naše zásady ochrany osobných údajov nepokrývajú ich zhromažďovanie alebo používanie týchto informácií. Zverejnenie osobných údajov v súlade so zákonom. Osobne identifikovateľné informácie zverejníme, aby sme vyhoveli súdnemu príkazu alebo predvolaniu alebo žiadosti orgánu činného v trestnom konaní o uvoľnenie informácií. Osobne identifikovateľné informácie zverejníme aj vtedy, keď to bude primerane potrebné na ochranu bezpečnosti našich návštevníkov a oprávnených zákazníkov.

Ako stránka uchováva informácie umožňujúce identifikáciu osôb v bezpečí?

Všetci naši zamestnanci sú oboznámení s našou bezpečnostnou politikou a postupmi. Osobne identifikovateľné informácie našich návštevníkov a autorizovaných zákazníkov sú prístupné len obmedzenému počtu kvalifikovaných zamestnancov, ktorí dostanú heslo, aby získali prístup k informáciám. Naše bezpečnostné systémy a procesy pravidelne kontrolujeme. Citlivé informácie, ako sú čísla kreditných kariet alebo rodné čísla, sú chránené šifrovacími protokolmi, ktoré chránia informácie odosielané cez internet. Aj keď prijímame komerčne primerané opatrenia na udržanie bezpečnej stránky, elektronická komunikácia a databázy podliehajú chybám, falšovaniu a vlámaniu a nemôžeme zaručiť ani zaručiť, že sa takéto udalosti neuskutočnia a nebudeme niesť zodpovednosť voči návštevníkom alebo oprávneným osobám. Zákazníkom za takéto udalosti.

Ako môžu návštevníci opraviť akékoľvek nepresnosti v údajoch umožňujúcich identifikáciu osôb?

Návštevníci a autorizovaní zákazníci nás môžu kontaktovať, aby sme o nich aktualizovali osobné identifikačné údaje alebo opravili akékoľvek nepresnosti e-mailom na admin@execoweb.com

Môže návštevník vymazať alebo deaktivovať osobne identifikovateľné informácie zhromaždené webom?

Návštevníkom a oprávneným zákazníkom poskytujeme mechanizmus na vymazanie/deaktiváciu údajov umožňujúcich identifikáciu osôb z databázy lokality kontaktovaním . Z dôvodu záloh a záznamov o vymazaní však môže byť nemožné vymazať záznam návštevníka bez zachovania niektorých zvyškových informácií. Jednotlivcovi, ktorý požiada o deaktiváciu Osobných identifikačných údajov, budú tieto informácie funkčne vymazané a Osobné identifikačné údaje týkajúce sa tohto jednotlivca nebudeme predávať, prenášať ani používať žiadnym spôsobom v budúcnosti.

Čo sa stane, ak sa Zásady ochrany osobných údajov zmenia?

Našich návštevníkov a autorizovaných zákazníkov informujeme o zmenách našich zásad ochrany osobných údajov zverejnením takýchto zmien na stránke. Ak však zmeníme naše zásady ochrany osobných údajov spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť zverejnenie Osobne identifikovateľných informácií, o ktorých zverejnenie predtým požiadal návštevník alebo oprávnený zákazník, budeme kontaktovať takéhoto návštevníka alebo oprávneného zákazníka, aby sme takémuto návštevníkovi alebo oprávnenému zákazníkovi umožnili zabrániť takéto zverejnenie.

Odkazy:

https://execoweb.com/ obsahujú odkazy na iné webové stránky. Upozorňujeme, že keď kliknete na jeden z týchto odkazov, presuniete sa na inú webovú stránku. Odporúčame vám prečítať si vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto prepojených stránok, pretože ich zásady ochrany osobných údajov sa môžu líšiť od našich.