Podmienky používania


PRÍSTUPOM ALEBO POUŽÍVANÍM https://execoweb.com/ VYHLASUJETE, ŽE MÁTE PLNÚ OPRÁVNENIE KONAŤ, ABY STE ZAVAZALI SEBA, AKÚKOĽVEK TRETIA OSOBA, SPOLOČNOSŤ ALEBO PRÁVNICKÝ SUBJEKT, A ŽE VAŠE POUŽÍVANIE A/ALEBO INTERAKCIA, AKO AJ POKRAČOVANIE V POUŽÍVANÍ ALEBO V INTERAKCII S VÁMI ZASTAVUJE STRÁNKU PREDSTAVUJE SÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI POUŽÍVANIA AKO AJ S ĎALŠÍMI ZMLUVAMI, KTORÉ MÔŽEME ZVEREJNIŤ NA STRÁNKE.

ZOBRAZENÍM, NAVŠTÍVENÍM, POUŽÍVANÍM ALEBO INTERAKCIOU S https://execoweb.com/ ALEBO S AKÝMKOĽVEK BANNEROM, ALEBO REKLAMAOU, KTORÁ SA NA ŇOM ZOBRAZÍ, SÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI USTANOVENIAMI TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI https://execoweb.com/.

https://execoweb.com/ KONKRÉTNE SA ZAKAZUJE PRÍSTUP AKEJKOĽVEK OSOBE, NA KTORÚ SA VZŤAHUJE ZÁKON NA OCHRANU SÚKROMIA DETÍ

https://execoweb.com/ VYHRAZUJEME si PRÁVO ZAMIETNUŤ PRÍSTUP AKEJKOĽVEK OSOBE ALEBO DIVÁKOVI Z AKÉHOKOĽVEK ZÁKONNÉHO DÔVODU. PODĽA PODMIENOK ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ PRIJÍMATE AKO PODMIENKU PREHLIADANIA, https://execoweb.com/ JE POVOLENÉ ZHROMAŽĎOVAŤ A UCHOVÁVAŤ ÚDAJE A INFORMÁCIE NA ÚČELY VYLÚČENIA A NA MNOHÉ INÉ POUŽITIE.

TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA SA MÔŽU Z ČASU OD ČASU ZMENIŤ. NÁVŠTEVNÍCI MAJÚ POTVRDZUJÚCI POVINNOSŤ, AKO SÚČASŤ UVAŽOVANIA ZA POVOLENIE PRÍSTUPU https://execoweb.com/, ABY SA INFORMOVALI O TÝCHTO ZMENÁCH PRESKÚMANÍM PODMIENOK POUŽÍVANIA TEJTO STRÁNKY PRI KAŽDOM JEJ NAVŠTÍVENÍ https://execoweb.com/.

STRANY DOHODY S PODMIENKAMI POUŽÍVANIA

Návštevníci, diváci, používatelia, predplatitelia, členovia, pridružené spoločnosti alebo zákazníci, ktorí sú tu spoločne označovaní ako „návštevníci“, sú zmluvnými stranami tejto zmluvy. Webová lokalita a jej vlastníci a/alebo prevádzkovatelia sú zmluvnými stranami tejto zmluvy, ktorá sa tu označuje ako „webová lokalita.”

POUŽÍVANIE INFORMÁCIÍ Z TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY

Pokiaľ ste s touto webovou stránkou neuzavreli výslovnú písomnú zmluvu o opaku, návštevníci, diváci, predplatitelia, členovia, pridružené spoločnosti alebo zákazníci nemajú právo používať tieto informácie v komerčnom alebo verejnom prostredí; nemajú právo ho vysielať, kopírovať, ukladať, tlačiť, predávať ani zverejňovať akékoľvek časti obsahu tejto webovej stránky. Prístupom k obsahu tejto webovej stránky súhlasíte s touto podmienkou prístupu a beriete na vedomie, že akékoľvek neoprávnené použitie je nezákonné a môže vás vystaviť občianskoprávnym alebo trestným postihom. Návštevník opäť nemá žiadne práva na používanie obsahu alebo jeho častí, vrátane jeho databáz, neviditeľných stránok, prepojených stránok, základného kódu alebo iného duševného vlastníctva, ktoré môže stránka obsahovať, z akéhokoľvek dôvodu alebo na akékoľvek použitie. Vzhľadom na skutočnosť, že môže byť ťažké vyčísliť presné škody vyplývajúce z porušenia tohto ustanovenia, návštevník súhlasí s kompenzáciou vlastníkov https://execoweb.com/ s likvidačnou náhradou škody vo výške 100 000 EUR alebo, ak sa to dá vypočítať, skutočnými nákladmi a skutočnými škodami za porušenie tohto ustanovenia, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia. Návštevník zaručuje, že chápe, že prijatie tohto ustanovenia je podmienkou prístupu k https://execoweb.com/ a že prístup k https://execoweb.com/ predstavuje prijatie.

VLASTNÍCTVO WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO PRÁVO POUŽÍVAŤ, PREDÁVAŤ, PUBLIKOVAŤ OBSAH TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY

Webovú stránku a jej obsah vlastní alebo na ňu má licenciu vlastník webovej stránky. Materiál obsiahnutý na webovej stránke musí byť považovaný za vlastníctvo a autorské práva. Návštevníci nemajú žiadne práva na obsah stránky. Používanie obsahu webovej stránky z akéhokoľvek dôvodu je nezákonné, pokiaľ sa tak nestane s výslovnou zmluvou alebo povolením webovej stránky.

ZAKÁZANÉ HYPERLINKY NA STRÁNKU, CO-BRANDING, RÁMOVANIE A ODKAZOVANIE NA STRÁNKU

Ak to nie je výslovne povolené webovou stránkou, nikto nesmie hyperlinkovať https://execoweb.com/ alebo ich častí (vrátane, ale nie výlučne, logotypov, ochranných známok, značiek alebo materiálov chránených autorskými právami) na ich vlastné z akéhokoľvek dôvodu. Okrem toho nie je dovolené odkazovať na URL (adresu webovej lokality) tejto webovej lokality alebo na akúkoľvek stránku tejto webovej lokality v akýchkoľvek komerčných alebo nekomerčných médiách bez nášho výslovného súhlasu, ani nemáte povolené „rámcovať“ stránku. Výslovne súhlasíte so spoluprácou s webovou stránkou pri odstraňovaní alebo deaktivácii akýchkoľvek takýchto aktivít a nesiete zodpovednosť za všetky škody vyplývajúce z porušenia tohto ustanovenia. Berúc do úvahy skutočnosť, že môže byť ťažké vyčísliť presné škody vyplývajúce z porušenia tohto ustanovenia, súhlasíte s tým, že odškodníte vlastníkov https://execoweb.com/ s likvidačnou náhradou škody vo výške 100 000 EUR alebo, ak sa to dá vypočítať, skutočnými nákladmi a skutočnými škodami za porušenie tohto ustanovenia, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia. Zaručujete, že chápete, že prijatie tohto ustanovenia je podmienkou prístupu k https://execoweb.com/ a že prístup k https://execoweb.com/ predstavuje prijatie.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI ZA OBSAH STRÁNKY

https://execoweb.com/ zrieka sa akejkoľvek zodpovednosti za presnosť obsahu, ktorý sa zobrazuje na, odkazuje naň alebo je na ňom uvedený https://execoweb.com/. Návštevníci preberajú všetky riziká súvisiace s prezeraním, čítaním, používaním alebo spoliehaním sa na tieto informácie. Pokiaľ ste s nami inak neuzatvorili výslovnú opačnú zmluvu, nemáte právo spoliehať sa na presné informácie uvedené v tomto dokumente. Neposkytujeme žiadnu takúto záruku. ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI ZA POŠKODENIE SPÔSOBENÉ VÁŠMU POČÍTAČU ALEBO SOFTVÉRU V PRÍPADE INTERAKCIE S TOUTO WEBOVOU STRÁNKOU ALEBO JEJ OBSAHOM. NÁVŠTEVNÍK PREBERÁ VŠETKY RIZIKO VÍRUSOV, ČERVOV ALEBO INÝCH POŠKODZUJÚCICH FAKTOROV. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za poškodenie počítačov alebo softvéru návštevníka alebo akejkoľvek osoby, s ktorou návštevník následne komunikuje v dôsledku poškodenia kódu alebo údajov, ktoré sa neúmyselne prenesú do počítača návštevníka. Návštevník si opäť prezerá a interaguje s https://execoweb.com/ alebo bannery alebo vyskakovacie okná alebo reklamy zobrazené na nich, na vlastné riziko.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ SŤAHOVANÍM

Návštevník stiahne informácie z https://execoweb.com/ na vlastné riziko. Webová stránka neposkytuje žiadnu záruku, že stiahnuté súbory neobsahujú škodlivé počítačové kódy vrátane, ale nie výlučne, vírusov a červov.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Prezeraním, používaním alebo akýmkoľvek spôsobom interakcie s https://execoweb.com/ vrátane bannerov, reklamy alebo vyskakovacích okien, sťahovania a ako podmienka webovej stránky, ktorá umožňuje jeho zákonné prezeranie, sa návštevník navždy vzdáva všetkých práv na náhradu škody akéhokoľvek a akéhokoľvek popisu založeného na akomkoľvek príčinnom faktore, ktorý má za následok akúkoľvek možná ujma, bez ohľadu na to, aká je ohavná alebo rozsiahla, či už fyzická alebo emocionálna, predvídateľná alebo nepredvídateľná, či už osobnej alebo obchodnej povahy. V prípade akýchkoľvek jurisdikcií, ktoré môžu teraz povoliť tieto výnimky, naša maximálna zodpovednosť nepresiahne sumu, ktorú zaplatíte za používanie našej webovej stránky alebo služby, ak nejakú zaplatíte. Okrem toho súhlasíte s tým, že nás nebudete brať na zodpovednosť za žiadne škody súvisiace s problémami, ktoré nemôžeme ovplyvniť, vrátane, nie však výlučne, Božích činov, vojny, terorizmu, povstania, nepokojov, trestnej činnosti, prírodných katastrof, narušenia komunikácie alebo infraštruktúry, práce. nedostatok alebo prerušenie (vrátane nezákonných štrajkov), nedostatok materiálov a akékoľvek iné udalosti, ktoré nemôžeme ovplyvniť.

ODŠKODNENIE

Návštevník súhlasí s tým, že v prípade, že spôsobí nám alebo tretej strane škodu v dôsledku alebo v súvislosti s použitím https://execoweb.com/, Návštevník nás odškodní za akékoľvek nároky na náhradu škody a v prípade potreby nás bude brániť.

PODANIA

Podmienkou prezerania je súhlas návštevníka s tým, že akákoľvek komunikácia medzi návštevníkom a webovou stránkou sa považuje za odoslanie. Všetky príspevky vrátane ich častí, grafiky na nich obsiahnutej alebo akéhokoľvek obsahu príspevku sa stanú výhradným vlastníctvom webovej stránky a môžu byť použité bez ďalšieho povolenia na komerčné použitie bez ďalšieho zváženia akéhokoľvek druhu. Návštevník súhlasí s tým, že Webovej stránke poskytne iba tie informácie, ktoré si želá, aby ich Webová stránka mohla navždy používať akýmkoľvek spôsobom, ktorý uzná za vhodný. „Podania“ sú tiež ustanovením Zásad ochrany osobných údajov.

UPOZORNENIE

Návštevníkovi sa z akéhokoľvek dôvodu nevyžaduje žiadne dodatočné oznámenie akéhokoľvek druhu a Návštevník výslovne zaručuje, že sa vzdáva práva na oznámenie ako podmienka povolenia na prezeranie alebo interakciu s webovou stránkou.

SPORY

V rámci úvahy, ktorú webová lokalita vyžaduje na prezeranie, používanie alebo interakciu s touto webovou stránkou, návštevník súhlasí s použitím záväzného rozhodcovského konania pre akýkoľvek nárok, spor alebo polemiku („NÁROK“) akéhokoľvek druhu (či už v zmluve, deliktu alebo inak). vyplývajúce z alebo súvisiaceho s týmto nákupom tohto produktu, vrátane problémov so žiadosťami, problémov so súkromím a problémov s podmienkami používania. https://execoweb.com/. Divák, návštevník, člen, predplatiteľ alebo zákazník nemá v žiadnom prípade právo obrátiť sa na súd alebo na porotu. Divák, návštevník, člen, predplatiteľ alebo zákazník nebude mať právo zapojiť sa do zisťovania pred skúšobnou verziou okrem prípadov uvedených v pravidlách; nebudete mať právo zúčastniť sa ako zástupca alebo člen žiadnej triedy žalobcov týkajúcich sa akéhokoľvek nároku, ktorý je predmetom arbitráže; rozhodnutie arbitra bude konečné a záväzné s obmedzenými právami na odvolanie. Prevažujúcej strane uhradí druhá strana všetky náklady spojené s rozhodcovským konaním sporu, vrátane poplatkov za právne zastúpenie, poplatkov za výber, poplatkov za šetrenie, cestovných nákladov.

JURISDIKCIA A MIESTO KONANIA

Ak sa akákoľvek záležitosť týkajúca sa tohto nákupu dostane pred súd, pred alebo po rozhodcovskom konaní, divák, návštevník, člen, predplatiteľ alebo zákazník súhlasí s tým, že jedinou a správnou jurisdikciou bude štát a mesto uvedené v kontaktných informáciách. vlastníka webu, pokiaľ tu nie je uvedené inak. V prípade, že sa súdny spor vedie na federálnom súde, príslušným súdom bude federálny súd najbližšie k vlastníkovi https://execoweb.com/ adresu. PLATNÉ ZÁKONY

Divák, návštevník, člen, predplatiteľ alebo zákazník súhlasí s tým, že príslušným zákonom, ktorý sa má uplatniť, bude vo všetkých prípadoch zákon štátu vlastníka https://execoweb.com/.